Google đã thay đổi cách tính số lần hiển thị cho tìm kiếm hình ảnh trong báo cáo hiệu suất, bạn có thể nhận thấy số lần hiển thị giảm.
Google cho biết vào ngày 6 tháng 4 năm 2021, họ đã thay đổi...