Khái nhiệm về việc khai nhận di sản thừa kế:
Có 2 loại thủ tục để xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế đó là thủ tục thỏa thuận phân chia di sản và thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Trường hợp trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người và mà các bên có thỏa thuận tự chia di sản thì có thể làm thủ tục thỏa thuận phân chia di sản. Trường hợp mà chỉ có duy nhất 1 người được hưởng di sản trong pháp luật hoặc nhiều người nhưng thỏa thuận không chia di sản thì có thể làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế.

Khi một người có tài sản qua đời thì tài sản của họ sẽ trở thành di sản. Những di sản này bao gồm tài sản riêng hoặc phần tài sản trong tài sản chung của người chết. Những di sản này chia cho những người thừa kế nào, phần ra sao phụ thuộc vào nội dung di chúc của người chết để lại và theo pháp luật. Tuy nhiên, không phải cứ khi người có tài sản chết thì mặc nhiên những di sản sẽ thuộc về những người thừa kế. Để thụ hưởng di sản thừa kế mà người chết để lại, người thừa kế phải tiến hành thủ tục xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế theo di chúc và theo quy định của pháp luật tại thời điểm mở thừa kế để chuyển giao quyền sở hữu tài sản từ người chết sang người thừa kế, đặc biệt đối với những di sản phải đăng ký quyền sở hữu.
Vậy cụ thể, để khai nhận di sản thừa kế của người chết thì thực hiện thủ tục bao gồm những bước nào?
1. Hồ sơ thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế:
– Văn bản khai nhận di sản thừa kế;
– Giấy chứng tử của người có tài sản thừa kế;
– Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của người chết đối với trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, ví dụ như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất, Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận cổ phần, Sổ tiết kiệm,…
– Bản sao di chúc (nếu có);
– Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân giữa người chết và người được hưởng di sản của người chết nếu không có di chúc;