Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hành chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về vững mạnh và quản lý NOXH.

các trường hợp được áp dụng bao gồm: ngân hàng hính sách xã hội; các tổ chức tài chính do ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định trong từng thời kỳ; đối tượng vay vốn để đầu cơ xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản một Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP; đối tượng vay vốn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP; những công ty, tư nhân khác có liên quan.
những khoản cho vay được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất lúc đáp ứng rất nhiều các điều kiện: Đã thỏa thuận nguồn hỗ trợ và đã được giải ngân vốn vay tại những tổ chức tài chính theo đúng quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và hướng dẫn của nhà băng Nhà nước Việt Nam; đúng đối tượng và người vay vốn dùng vốn vay đúng mục đích theo quy định của pháp luật; là khoản cho vay trong hạn tại thời điểm cấp bù chênh lệch lãi suất.

Trường hợp các khoản cho vay (gồm cả gốc và lãi) bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ (trừ trường hợp các khoản cho vay bị rủi ro do nguồn gốc bất khả kháng được gia hạn nợ theo quy định) thì không được cấp bù chênh lệch lãi suất đối với khoảng thời kì vay bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ.
Trường hợp người vay vốn đã trả hết phần nợ quá hạn và khoản cho vay được xác định trở lại trạng thái trong hạn (khách hàng trả nợ đúng hạn trong khoảng kỳ trả nợ tiếp theo) thì người mua tiếp tục được cấp bù chênh lệch lãi suất theo quy định.
Mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước cấp bù cho các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay chương trình nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 3%/năm, vận dụng trong thời kỳ 2016 - 2020.
thời kì được cấp bù chênh lệch lãi suất bằng thời kì các khoản cho vay đối với người mua vay vốn được quy định tại Điều 15, 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.
ngân hàng Chính sách xã hội được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý khi thực hiện cho vay để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, cho vay đểmua, thuê, thuê mua chung cư giá rẻ, thi công mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định theo cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất theo quy định hiện hành áp dụng đối v ngân hàng Chính sách xã hội lúc cho vay những chương trình hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách của Nhà nước.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2018 và áp dụng đối với những khoản giải ngân vốn vay trong khoảng ngày 10/12/2015.