thông tin MỞ LỚP

>>> <a hrefhttp://antoanlaodong.org/tin-tuc/28/huan-luyen-an-toan-lao-dong-ve-sinh-lao-dong-75.html]huấn luyện an toàn vệ sinh lao động[/url]

“ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ tập huấn AN TOÀN HÓA CHẤT ”

• Căn cứ luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007

• Căn cứ nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và dạy học thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

• Căn cứ nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP
• Căn cứ thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ công thương nghiệp quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng thực huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

• Căn cứ quyết định số 10358/QĐ-BCT ngày 14/11/2014 của Bộ Công Thương về việc ban bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ công thương nghiệp.

Viện giáo dục xây dựng Việt Nam công ty khóa chỉ dẫn nghiệp vụ”huấn luyện an toàn hóa chất như sau “như sau:

I. NỘI DUNG chỉ dẫn

1. tập huấn dạy kỹ thuật an toàn hóa chất đối với lãnh đạo, người quản lý trực tiếp hóa chất (người quản lý) theo thông tư số 36/2014/TT-BCT(Nội dung tập huấn hòa hợp với thuộc tính, chủng loại, chừng độ nguy hiểm của hóa chất tại Nơi hoạt động hóa chất và Nơi làm việc của đối tượng được huấn luyện. chi tiết)

>>> <a hrefhttp://antoanlaodong.org/tin-tuc/can-chinh-van-an-toan-23.html]kiểm định an toàn[/url]

- Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất, bao gồm:

+ý thích về Chỗ vật chất, chuyên môn trong hoạt động hóa chất;

+ Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép; khai báo hóa chất; phân nhóm, ghi nhãn hóa chất;

+ Đăng ký dùng hóa chất; Đăng ký và quản lý hoạt động liên quan đến hóa chất mới; Phiếu an toàn hóa chất;

+ Lưu trữ thông tin hóa chất nguy hiểm; nghĩa vụ Sản xuất và bảo mật thông tin;

+ ý thích về lập, ưng chuẩn, xác nhận và thực hành kế hoạch, biện pháp đề phòng, ứng phó sự cố hóa chất; quy định về khoảng cách an toàn.

- Các nhân tố hiểm nguy trong tạo ra, kinh doanh, bảo quản, dùng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất (cơ sở).

- biện pháp về quản lý, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất độc hại, nguy hiểm. A